Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Energetyka prosumencka w rozwoju mikroinstalacji w odnawialnych źródłach energii – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Energetyka prosumencka w rozwoju mikroinstalacji w odnawialnych źródłach energii


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Energetyka prosumencka w najbliższych kilku latach ma spełnić ważną rolę w rozwoju mikroinstalacji, w odnawialnych źródłach energii. Pojęcie mikroinstalacji w energetyce odnawialnej oraz nierozerwalnie z nim związana definicja prosumenta, stały się elementem debaty publicznej w Polsce stosunkowo niedawno. Katalizatorem dyskusji był opublikowany pierwszy projekt ustawy o OZE, który w 2013 roku został zastąpiony nowym. Zgodnie z projektem ustawy, mikroinstalacja to odnawialne źródło energii, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW lub o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej nie większej jak 70 kW.

Według projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i Prawa energetycznego (2013) prosument jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej i będącą wytwórcą energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne lub sprzedaż, ale – zgodnie z planem ustawodawcy – działalność prosumenta nie jest działalnością gospodarczą. Duże znaczenie dla energetyki odnawialnej może spełnić energetyka prosumencka to jest powstająca przy aktywności obywateli obejmująca swoim zasięgiem mikroinstalacje. Model energetyki prosumenckiej to taki, w którym odbiorca energii jest jednocześnie jej producentem i konsumentem. Produkując ciepło lub energię elektryczną na własne potrzeby, prosument może ewentualnie ich nadwyżki sprzedać (odstąpić). Głównym elementem składowym systemu energetyki prosumenckiej są małoskalowe instalacje OZE, które produkują energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego oraz sprzedają do sieci, nowej generacji kotły na biomasę w których sprawność wynosi ponad 85%, małe elektrownie wiatrowe – wiatraki o osi pionowej; kolektory słoneczne; ogniwa fotowoltaiczne; pompy ciepła i urządzenia kogeneracyjne (mikrobiogazownie) na biomasę roślinną i pozostałości z produkcji rolnej.

Tabela 1. Ułatwienia w zakresie energetyki prosumenckiej

Wymogi administracyjne i operatorskie

Mikroinstalacje

   Małe instalacje

Instalacja OZE (duża)

10 kW

40 kW

50 kW

75 kW

100 kW

200 kW

500 kW

1 MW

5 MW

10 MW

20 MW

50 MW

Wymogi administracyjne

Wystarczająca informacja operatora z opisem instalacji, nie stanowi działalności gospodarczej

Potrzebny jest wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, działalność gospodarcza

Wymagana koncesja

Przyłączenie do sieci

Brak opłat przyłączeniowych o ile mikroinstalacja ma moc mniejsza niż aktualnie wydane warunki przyłączenia – tylko zgłoszenie u operatora

Pobierana jest połowa opłaty przyłączeniowej

Pobierana jest pełna opłata przyłączeniowa

Wsparcie inwestycji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich
Ponad 17 mln euro na energetykę odnawialną na obszarach wiejskich zostało przeznaczone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to środki, które zostały z programów na poprawę i rozwój infrastruktury na lata 2007-2013. Benificjentem tego programu będą gminy, które zechcą inwestować w odnawialne źródła energii (OZE) i ich montaż. Dofinansowanie może być pokryte przez resort ministerstwa rolnictwa do 90% kosztów inwestycji. Możliwe będzie również przeznaczenie pomocy na sfinansowanie instalacji OZE na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 0,5 mln euro. Nabór i weryfikacje projektów prowadzić będą samorządy wojewódzkie, z nimi też zostaną zawarte umowy. Preferowana będzie różnorodność zastosowania mikroinstalacji prosumenckich. Wsparcie może być wykorzystane do realizacji większego przedsięwzięcia, jakim może być powołanie spółdzielni energetycznej z udziałem samorządu lokalnego, związanego z obszarami wiejskimi.

Źródło: dr Katarzyna Michałowska – Knap IEO w Warszawie.

Eugeniusz Mystkowski