Dotyczy to rolników, którzy przystąpią do systemu jakości w roku składania wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosków o przyznanie pomocy. Pozostałe zmiany to:- z 3 do 5 lat wydłużony zostanie okres wsparcia, w czasie którego beneficjenci będą mogli ubiegać się o refundację kosztów wynikających z uczestnictwa w wybranym systemie jakości  - skrócenie z 90 do 30 dni terminu liczonego od dnia upublicznienia przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy do dnia rozpoczęcia naboru tych wniosków - rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowalnych dla uczestników systemu rolnictwa ekologicznego o koszt zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych. Limit wsparcia przysługujący uczestnikom systemu rolnictwa ekologicznego z tytułu kosztów poniesionych na zakup w/w pułapek nie może przekroczyć kwoty 250 zł - doprecyzowana kwestia limitu wsparcia w związku z kosztami poniesionymi z tytułu uczestnictwa w systemie ,,Jakość Tradycja’’, w tym zakupu specjalistycznych publikacji związanych z prowadzeniem produkcji w tym systemie - doprecyzowanie wymogów stawianych na etapie wniosków o płatność dla uczestników systemu rolnictwa ekologicznego, którzy są producentami produktów roślinnych. Zostanie doprecyzowany wymóg związany z obowiązkiem załączania wraz z wnioskiem o płatność kopii protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w okresie pomocy, z którego powinno wynikać, że produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych. Określi, że dotyczy to producentów wyłącznie produktów roślinnych.      Na zmianach skorzystają wszyscy beneficjenci. Zmienione przepisy będą również stosowane w sprawach związanych z przyznawania pomocy i wypłatą płatności, które zostały wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. W związku z tym, że pierwszy nabór wniosków w ramach poddziałania ,, Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości’’ został już przeprowadzony i decyzje w sprawie przyznania pomocy w większości wydane, nowelizacja rozporządzenia przewiduje regulacje. Wydłużenie okresu objętego pomocą będzie obowiązywać w sprawach zakończonych ostateczną decyzją o przyznanie pomocy. Decyzje te wydane przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego powinny zostać zmienione niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia. 2 stycznia 2017 roku projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania ,, Wsparcie na przystąpienie do systemów jakości’’ objętego PROW 2014-2020został przekazany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Źródło: MRiRW

Grażyna Gnatowska

PZDR Wysokie Mazowieckie 

                                          

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie