W przypadku realizacji działania Rolnictwo ekologiczne objętego PROW na lata 2014-2020 występują trzy rodzaje zobowiązania. Zobowiązanie to jest realizowane w ramach poniżej przedstawionych:

- pakietów 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9,11 i wariantów 4.1.2. i 10.1.2. – obejmujących grunty orne;
- wariantów 4.1.1., 4.2., 10.1.1.,10.2. – obejmujących sady;
- pakietów 6 i 12 – obejmujących trwałe użytki zielone.

Zobowiązania te grupują pakiety i warianty pod względem rodzaju wykorzystywanych użytków rolnych.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne, jeżeli takie zobowiązania zostały podjęte w tym samym roku lub w roku następnym.

Wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym oraz miejsce realizacji tego zobowiązania nie podlegają zmianie w trakcie jego realizacji. Natomiast, w ramach zobowiązania na gruntach ornych rolnik może dokonywać zmiany:

- uprawianych roślin;
- miejsca uprawy roślin;
- pakietów lub wariantów.

Marta Cilulko

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie