Podstawową zasadą w ekologicznym gospodarstwie rolnym jest stosowanie odmian przystosowanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych, odznaczających się dużą odpornością na choroby grzybowe, bakteryjne i szkodniki oraz  konkurencyjnych wobec chwastów. O ile odmiany uprawiane w gospodarstwie nie spełniają tych warunków można zakupić do gospodarstwa odpowiedni materiał kwalifikowany:

  • ekologiczny materiał siewny bądź nasadzeniowy - aktualny wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego i wykaz nasion, sadzeniaków ziemniaków, sadzonek drzew i krzewów uzyskiwanych zgodnie z metodami produkcji ekologicznej dostępnych na terenie kraju i UE zamieszczany jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa .
  • niezaprawiany chemicznie, nieekologiczny (konwencjonalny) materiał siewny po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Wydawanie pozwoleń odbywa się w drodze decyzji administracyjnej na wniosek producenta ekologicznego skierowany do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Procedura ubiegania się o pozwolenie na zastosowanie nasion/sadzonek konwencjonalnych

Producent ekologiczny, składa wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym  do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (woj. podlaskie, 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 B). Wzór wniosku i instrukcja jego wypełnienia znajduje się na stronie http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/pozwolenie-na-material-nieekologiczny/


Wniosek, należy złożyć przed wysiewem nasion albo posadzeniem sadzonek lub sadzeniaków ziemniaka (tak by w odpowiednim terminie uzyskać zezwolenie).

Uwaga! W przypadku zamiaru zastosowania materiału siewnego mieszanek, które w części wytworzono z udziałem składników nieekologicznych, wnioskodawca w pierwszej kolejności nabywa materiał siewny takiej mieszanki, a następnie składa wniosek do WIORiN o wydanie pozwolenia na zastosowanie materiału siewnego w odniesieniu tylko do tej części nasion, które nie zostały wytworzone metodami ekologicznymi. Na wniosku należy podać ilość (w kg) tylko części „nieekologicznej” np. dokonano zakupu 50 kg mieszanki, która zawiera 30 % materiału nieekologicznego wówczas we wniosku należy wpisać nazwę nabytej mieszanki, a w kolumnie ilość wpisać 15 kg (co stanowi 30 % nabytych wcześniej 50 kg mieszanki).

WIORIN może też wydać  zezwolenia dla mat. siewnego gatunków, które nie podlegają kwalifikacji – odmiany wówczas nie są obowiązkowe. Dotyczy to: roślin ozdobnych, zielarskich, przyprawowych i lekarskich, niektórych gatunków roślin sad., np. aronii, winorośli,  niektórych gat. roślin rolniczych, np. seradeli, gryki, prosa. Nasiona i sadzonki tych gatunków mogą pochodzić z dowolnego źródła.

Po wysianiu zakupionego materiału siewnego, rolnik powinien zachować etykietę i fakturę zakupu. Znajdujące się na etykiecie informacje w pełni identyfikują materiał siewny, zaś faktura jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o udzielenie dotacji do zakupionego materiału siewnego. 

Dopłaty ARR do materiału siewnego

Rolnik, którzy w terminie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2015r zakupił/zakupi i zużył/zużyje do siewu lub sadzenia ekologiczny bądź konwencjonalny  materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się o w  Agencji Rynku Rolnego o dopłatę do materiału siewnego (dla gospodarstw z województwa podlaskiego jest to OT ARR w Białymstoku , ul Kombatantów 4).

Wniosek oraz szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl  zakładka - Materiał siewny.  

Wniosek o dopłaty należy złożyć do 25 czerwca 2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć: oryginały faktur oraz zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, otrzymane w ciągu 3 ostatnich lat (nie dotyczy dotacji otrzymanych z ARR). Po uzyskaniu dotacji do materiału siewnego producent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

Minimalne ilości wysiewu

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

1) odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;

2) odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki

siewnej;

3) pszenicy twardej – 150 kg;

4) odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

5) odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;

6) odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

7) odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;

8) odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

9) pszenżyta – 150 kg;

10) owsa zwyczajnego – 150 kg;

11) owsa nagiego – 120 kg;

12) owsa szorstkiego – 80 kg;

13) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;

14) grochu siewnego – 200 kg;

15) bobiku – 270 kg;

16) wyki siewnej – 80 kg;

17) soi – 120 kg;

18) ziemniaka – 2000 kg;

19) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140kg

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek do 30 września 2016.  Decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM. Dlatego też w br. na stawki i zwrot za materiał siewny trzeba będzie poczekać.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego, PIORIN

Małgorzata Wróblewska

 

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie