Odstępstwo w zakresie trzymania bydła na uwięzi w małym gospodarstwie ekologicznym, może być stosowane przez producentów rolnictwa ekologicznego bez uzyskania zgody od wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 799).

Warunkiem stosowania odstępstwa w gospodarstwie, w którym utrzymuje się do 40 sztuk dorosłych bydła, jest spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.9.2008, s. 1, ze zm.).

Gospodarstwo ekologiczne, w którym ma być trzymane bydło na uwięzi, musi spełniać kryteria małego gospodarstwa, tzn. nie może mieć więcej niż 40 sztuk dorosłych bydła. Ponadto, konieczność stosowania odstępstwa musi wynikać z trudności związanych z klimatem lub położeniem geograficznym lub z trudności strukturalnych.

Dopuszczalne jest trzymanie bydła na uwięzi, jeżeli:

  • producent nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania,
  • bydło ma dostęp do pastwisk w okresie wypasania oraz dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu, gdy wypasanie nie jest możliwe.

Informacja źródłowa: GIJHARS

Anna Jankowska

 

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie