Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJARS) w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przygotował producentom ekologicznym wzory formularzy rejestrów dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Producenci ekologiczni zobowiązani są prowadzić zapisy, które w kompletny sposób ilustrują przebieg produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz czynności w zakresie składowania, a także wprowadzania produktów na rynek. Obowiązek ten wynika z art. 66, 72 lit. d i 76 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Dotychczas rolników obowiązywała dokumentacja przygotowana przez Jednostkę Certyfikującą kontrolującą gospodarstwo i Rejestr działań rolnośrodowiskowych w przypadku korzystania ze wsparcia w ramach programów rolnośrodowiskowych objętych PROW 2007-2013. Stosowanie jednolitych wzorów formularzy ułatwi producentom ekologicznym prowadzenie zapisów odpowiadającym wymaganiom rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, natomiast jednostkom certyfikującym, IJHARS i ARiMR – sprawniejszą weryfikację dokumentacji w gospodarstwie rolnym.

Nowe wzory formularzy do pobrania:

1.Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej obejmujący: Rejestr zbiorów (produkcji).

2.Ewidencja towarowa obejmująca: Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji i Rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek.

3.Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej obejmujący: Rejestr zwierząt przybywających do gospodarstwa rolnego, Rejestr zwierząt opuszczających gospodarstwo rolne, Rejestr zwierząt padłych, Rejestr pasz, Rejestr wypasu oraz Rejestr leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki weterynaryjnej.

Więcej informacji na stronie http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/wzory-rejestrow-dla-producentow.html .

Oprócz wymienionych formularzy przygotowanych przez GIJHARS rolników ekologicznych korzystających ze wsparcia w ramach programów rolnośrodowiskowych objętych PROW 2007-2013 obowiązuje nadal Rejestr działań rolnośrodowiskowych prowadzony na formularzach ARiMR

Małgorzata Wróblewska

Źródło: informacja GIJHARS z dnia 08.10.2014

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie