- rejestr działalności rolnośrodowiskowej należy uzupełniać na bieżąco, tj. najpóźniej w terminie dwóch tygodni od daty wykonania zabiegu (koszenie, zbiór, nawożenie naturalne, nawożenie mineralne, zabiegi uprawowe – zakres uzależniony jest od wariantu/pakietu),

- termin siewu międzyplonu – często jest przekroczony,

- odpowiedni skład mieszanki poplonowej składającej się z minimum trzech gatunków roślin (przy czym nie mogą to być same zboża)

- czasem zdarza się, że poplon został posiany na innej działce niż podana we wniosku o przyznanie pomocy lub jego powierzchnia na polu jest inna niż zadeklarowana we wniosku,

- odpowiednia ilość grup roślin na każdej działce ornej w zmianowaniu w przypadku rolnictwa zrównoważonego,

- odpowiednie udziały poszczególnych grup upraw w strukturze upraw w danym roku – rolnictwo zrównoważone,

- dotrzymanie terminu na wykonanie i zebranie pokosu, pozostawienie części niekoszonej w innym miejscu niż zakreślona na ortofotomapie lub niewłaściwa powierzchnia pozostawionej powierzchni niekoszonej w danym roku w pakietach łąkarskich,

- w przypadku braku możliwości wykonania pierwszego pokosu w terminie podanym w planie rolnośrodowiskowo-klimatycznym należy zgłosić ten fakt do ARiMR i podać informację o tym, że wykona się ten pokos w najszybszym możliwym terminie,

- w rolnictwie zrównoważonym, należy już jesienią roku poprzedzającego złożenie wniosku do ARiMR i przed opracowaniem planu działalności rolnośrodowiskowo-klimatycznej zaplanować strukturę upraw przed terminem siewu roślin ozimych; unikniemy dzięki temu problemu ze zmianowaniem w okresie wiosennym i problemu z odpowiednimi udziałami roślin w pierwszym roku realizacji zobowiązania, natomiast przy każdej zmianie do planu w zmianowaniu w kolejnych latach należy ponownie na nowo przeliczyć udział i ilość poszczególnych wymaganych grup roślin,

- istnieje obowiązek utrzymania powierzchni trwałych użytków zielonych w okresie zobowiązania – czyli nie należy ich wyorywać ani rekultywować – dotyczy to każdego wariantu,

- na niektórych działkach należy pamiętać o ograniczeniu nawożenia lub zakazie nawożenia zgodnie z danymi podanymi w planie.

Dariusz Karwowski

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie