W dniu 15 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/326/1

Zmiany w działaniu:

1. W przypadku pakietu 4 i 5, z wyłączeniem wariantu 4.7., rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego Agencji kopię pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej:

  • do dnia 30 września 2016 r. – rolnik/zarządca, który rozpoczyna w br. zobowiązanie tj. złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów tych pakietów),
  • do dnia 10 czerwca 2016 r. - rolnik/zarządca, który podjął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w roku 2015

Dokumentacja przyrodnicza od 15 marca 2016 nie jest załącznikiem do Planu działalności rolnośrodowiskowej!

2. W ramach wariantów pakietu 4. i pakietu 5. (z wyjątkiem wariantu 4.6./5.6.) – wprowadzono możliwość naprzemiennego użytkowania danego siedliska objętego zobowiązaniem. W związku z tym możliwa, będzie zmiana sposobu użytkowania w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego pomiędzy użytkowaniem kośnym, kośno-pastwiskowym lub pastwiskowym (w zależności od wariantu).

3. W przypadku Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone ( gdy w gospodarstwie są TUZ-y) , Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz wariantu 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% - wprowadzono wymóg usunięcia biomasy w ciągu 2 tygodni po skoszeniu.

4. Uproszczono sposób deklarowania upraw w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone we wniosku, przy czym dopuszczono też wypełnione wniosku według zasad obowiązujących w 2015 r.

5. W przypadku pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, wariantu 2.1. Międzyplony, oraz wariantu 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego – umożliwiono dokonanie zmiany zadeklarowanej rośliny na inną roślinę po terminie składania wniosków ale do czasu poinformowania rolnika przez ARiMR o nieprawidłowościach lub kontroli, o ile zmiana ta nie powoduje zwiększenia płatności, tzn. zmiana rośliny będzie miała miejsce w ramach tego samego pakietu (wariantu) bez zmiany powierzchni uprawy tej rośliny. Możliwość jest ograniczona jednak jedynie do sytuacji, kiedy rolnik dokonuje dostosowania tego wniosku do faktycznej sytuacji (np. siła wyższa, brak dostępności nasion zadeklarowanej rośliny).

6. Dostosowano obowiązujące przepisy w taki sposób, aby kwestia powtarzalności uchybień była stosowana jednoznacznie zgodnie z przepisami prawa unijnego, dotyczącymi stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przypadku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia (art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014).

Małgorzata Wróblewska

Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie