Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje jeden wariant albo pakiet (jeżeli pakiet nie został podzielony na warianty). Oznacza to, że rolnik lub zarządca może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie. Poszczególne zobowiązania mogą zostać podjęte w tym samym roku lub w roku następnym.

Każde zobowiązanie realizowane jest przez okres 5 lat. Zobowiązanie podjęte 15 marca 2015 roku realizowane będzie do 14.03.2020 roku, a zobowiązanie podjęte w 2016 roku do marca 2021 roku.

Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje użytki rolne lub obszar gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują typy siedlisk przyrodniczych (zalewowe łąki selernicowe i słonorośla, murawy, torfowiska) lub siedliska lęgowe ptaków (derkacz, rycyk, czajka, kszyk, kwawodziób, wodniczka, dubelt, kulik wielki) zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, objęte obszarem zatwierdzonym, tzn. obszar kwalifikujący się do przyznania płatności w ramach danego wariantu lub pakietu.

W przypadku pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje użytki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

W przypadku pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym objęte są zwierzęta ras lokalnych zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego wariantu, będące zwierzętami zatwierdzonymi, tzn. kwalifikującymi się do przyznania płatności w ramach danego wariantu.

Łączenie zobowiązań na poziomie gospodarstwa

W ramach jednego gospodarstwa można realizować więcej niż jeden pakiet/wariant programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. Można jednocześnie realizować pakiety/warianty działania Rolnictwo ekologiczne. Wyjątek stanowi pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone, którego nie można łączyć z Pakietem 2. Ochrona gleb i wód i pakietem 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz z działaniem Rolnictwo ekologiczne.

Płatność do tego samego obszaru może być przyznana tylko z tytułu realizacji jednego zobowiązania (jednego pakietu lub wariantu).

W przypadku przejęcia zobowiązania od innego rolnika możliwa jest realizacja w jednym gospodarstwie zobowiązania rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 i zobowiązania roln-środowiskowo-klimatycznego w ramach   PROW 2014-2020.

Małgorzata Wróblewska 

Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie