Rolnicy realizujący pakiet. „Ochrona gleb i wód” w ramach Programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) w zależności od roku rozpoczęcia programu obowiązani są wysiać międzyplony w terminie do 15 lub 30 września.

Beneficjenci programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) z roku 2011 zobowiązani są wysiać międzyplon ozimy i/lub międzyplon ścierniskowy, tak jak w latach poprzednich, w terminie do dnia 30 września.

Beneficjenci programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) z roku 2012, 2013 i 2014 od roku 2015 maja obowiązek wysiać międzyplon ozimy i/lub międzyplon ścierniskowy w terminie do dnia 15 września.

Beneficjenci programu rolnośrodowiskowego (PROW 2007-2013) z roku 2014, którzy zdecydowali się przejść w 2015 roku na nowe zasady, jak i beneficjenci z 2015 roku (PROW 2014-2020) muszą wysiać międzyplony do dnia 15 września.

Pamiętajmy również o wysiewie zadeklarowanych we wniosku o płatność roślin.
Beneficjenci z 2011 wysiewają w zależności od realizowanego wariantu jeden gatunek - roślinę jarą lub ozimą.
Beneficjenci z 2012, 2013, 2014 roku obowiązani są wysiać międzyplon złożony z minimum 3 gatunków roślin, przy czym jako międzyplon ozimy należy wysiać mieszankę złożoną z minimum 3 gatunków roślin ozimych i/lub jako międzyplon ścierniskowy, mieszankę złożoną z minimum 3 gatunków roślin jarych. Wymogiem jest również, aby gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie przekraczały 70%

W sytuacji braku możliwości wysiewu międzyplonów we wskazanych w przepisach terminie z powodu warunków pogodowych, rolnik powinien w terminie 10 dni roboczych (w przypadku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego) od dnia, w którym jest w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej.

W przypadku uznania siły wyższej płatność rolnośrodowiskowa do obszaru na którym ww. warunek nie został spełniony płatność nie zostanie przyznana, natomiast nie będzie wymagany zwrot dotychczas pobranych płatności.

Małgorzata Wróblewska

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie