W takim przypadku, jak zapewnia MRiRW w swoim komunikacie z 28 sierpnia 2015 r. istnieją przesłanki, aby potraktować tę sytuację jako siłę wyższą lub okoliczność nadzwyczajną.

W pakiecie Ochrona gleb i wód (PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020) termin siewu miedzyplonów upływa 15 września z wyłączeniem beneficjentów z 2011 roku, którzy mogą wysiać międzyplon najpózniej do 30 września.

W pakiecie Rolnictwo zrównowazone PROW 2014-2020 termin siewu miedzyplonu jako praktyki dodatkowej upływa 1 października, termin przyorania obornika możliwy jest do 30 listopada a na OSN do 15 listopada.

Zgłoszenie siły wyższej do Kierownika BP ARiMR

W sytuacji braku możliwości wykonania zobowiązań rolnośrodowiskowych lub rolno-środowiskowo-klimatycznych z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, rolnik zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych w przypadku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego lub w terminie 15 dni roboczych w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Czas który ma na powiadomienie o zaistniałej sytuacji ARiMR liczony jest od dnia w którym poszkodowany może dokonać takiego zgłoszenia. Każdy przypadek zgłoszenia będzie rozpatrywany przez Kierownika BP ARiMR indywidualnie.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej spowodowanej przez suszę może być: protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez suszę, sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika.

Pakiet Ochrona gleb i wód

W przypadku uznania przez Kierownika BP ARiMR siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie warunku jakim jest wysiew międzyplonu płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do obszaru na którym ww. warunek nie został spełniony nie zostanie przyznana, natomiast nie będzie wymagany zwrot dotychczas pobranych płatności (dotyczy płatności rolnośrodowiskowej). Uznaje się, że rolnik w zakresie międzyplonów w ramach pakietu Ochrona gleb i wód: rozpoczął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (w przypadku PROW 2014-2020), lub kontynuuje realizację podjętego zobowiązania rolnośrodowiskowego (w przypadku PROW 2007-2013).

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020

Obecnie nie ma już możliwości zmiany praktyki dodatkowej zadeklarowanej we wniosku na 2015 rok. Dlatego też, w sytuacji kiedy rolnik na br. zadeklarował realizację praktyki dodatkowej, a nie może jej wykonać powinien w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym jest w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadku uznania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie w danym roku wymogu zastosowania praktyki dodatkowej, rolnik dostanie płatność a praktyki dodatkowe wykona w następnych latach realizacji programu.

Komunikat MRiRW w tej sprawie dostępny jest na stronie:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Wiadomosci/KOMUNIKAT-DLA-ROLNIKOW-REALIZUJACYCH-PAKIET-8.-OCHRONA-GLEB-I-WOD-PROGRAMU-ROLNOSRODOWISKOWEGO-PROW-2007-2013-WARIANT-2.1.-MIEDZYPLONY-PAKIETU-2.-OCHRONA-GLEB-I-WOD-DZIALANIA-ROLNO-SRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO-PROW-2014-2020-PAKIET-1.-ROLNICTWO-ZROWNOWAZ

Małgorzata Wróblewska

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie