Programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych w województwie podlaskim dobiegają końca. Zostały one wprowadzone wiosną 2013 roku na okres czterech lat. Dodatkowo przez kolejny rok rolnicy zobowiązani są do przechowywania dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem, tzw. kart pól. Przechowywać należy również szkice mapek z oznaczoną lokalizacją pryzmy obornikowej i datami składowania obornika na polu, jeżeli taka konieczność w gospodarstwie wystąpiła. W przypadku zbywania nawozów naturalnych do innego gospodarstwa, umowy pisemne powinny być przechowywane przez okres 8 lat od dnia ich zawarcia. Do końca trwania programu gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą powinny zapewnić odpowiednią pojemność urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych na co najmniej 6 miesięczny okres produkcji tych nawozów.

Agnieszka Wołosiewicz

PZDR Zambrów

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie