Rolnicy na ustanowionych OSN będą mogli w ramach działania 8.2.4.3.2 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN uzyskać wsparcie na przeprowadzenie inwestycji w zakresie dostosowań do wymogów w zakresie składowania nawozów naturalnych.

W ramach tej operacji Rolnik, którego gospodarstwo położone jest na OSN i który prowadzi produkcję zwierzęcą może liczyć na refundację części kosztów poniesionych na budowę a także przebudowę lub rozbudowę urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych. Preferowane będą gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników oraz utrzymujące dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł przy czym: 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji. Zakres inwestycji musi być dostosowany do potrzeb gospodarstwa, w szczególności wymaga się, aby po realizacji inwestycji gospodarstwo wyposażone było w urządzenia do składowania nawozów naturalnych o pojemności (powierzchni) odpowiadającej co najmniej 6 – miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym gospodarstwie. Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym może być udzielane jedynie w okresie realizacji programu działań dla danego OSN lub w ciągu 12 miesięcy od daty, gdy dany standard stał się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników także w okresie 24 mies. od daty przejęcia gospodarstwa. Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których zgodnie z art.18 ustawy o nawozach i nawożeniu wymagane są pozwolenia zintegrowane tj. gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Małgorzata Wróblewska

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie