Rolnicy, prowadzący działalności rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN) od 15 sierpnia nie mogą nawozić łąk i pastwisk nawozami naturalnymi płynnymi oraz azotowymi nawozami mineralnymi. Wynika to z Programów działań dla OSN wprowadzanych rozporządzeniami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW).

Zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi wszystkich producentów rolnych, Ustawą o nawozach i nawożeniu i aktami wykonawczymi do niej, nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz płynnej z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) powinny być stosowane w okresie od 1 marca do 30 listopada.

Rolnicy gospodarujący na OSN na podstawie Programu działań poddani są dalej idącym wymaganiom i ograniczeniom w tym zakresie. Mają krótszy okres stosowania nawozów naturalnych oraz ograniczenia w terminach stosowania azotowych nawozów mineralnych. W zależności od sposobu użytkowania gruntu i rodzaju nawozu, na OSN obowiązują następujące terminy ich stosowania:
· Grunty orne – wszystkie nawozy można stosować od 1marca do 15 listopada. Odstępstwo dotyczy tylko producentów buraków i kukurydzy na ziarno, którzy zawarli umowę kontraktacyjną na sprzedaż po tym terminie. Dla nich graniczny termin stosowania nawozów azotowych oblicza się dodając 14 dni do terminu dostawy produktów objętych umową, ale nie później niż do zakończenia okresu wegetacyjnego w danym regionie.
· Trwałe użytki zielone - terminy stosowania nawozów są bardziej zróżnicowane:
- nawozy naturalne płynne (gnojówka i gnojowica) na łąkach i pastwiskach można stosować od 1 marca do 15 sierpnia;
- nawozy naturalne stałe (obornik) można stosować: na łąkach od 1marca do 30 listopada, a na pastwiskach od 1marca do 15 kwietnia i później od 15 października do 30 listopada;
- nawozy azotowe mineralne na łąki i pastwiska od 1 marca do 15 sierpnia.
· Uprawy wieloletnie - nawozy azotowe mineralne można stosować od 1 marca do 15 listopada
· Grunty nieuprawiane, w tym na ugory- nawożenia nie stosuje się przez cały rok

Pamietaj! Terminy i sposób aplikacji nawozów powinny zapewniać maksymalne wykorzystanie składników przez rośliny oraz ochronę środowiska

Z zasady, nawożenie stosuje się w okresach i w warunkach, gdy nie ma zagrożenia, że zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, będą wymywane do wód gruntowych lub zmywane do wód powierzchniowych w stopniu powodującym zagrożenie dla wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie.

W związku z tym zabrania się stosowania nawozów: przez cały rok na glebach nieuprawianych, w tym na ugorach; na gleby zalane wodą, przed ulewnym deszczem i w czasie wczesnowiosennych roztopów; gnojówki i gnojowicy podczas wegetacji roślin przeznaczonych do spożycia; w okresie zimowym stosowania nawozów naturalnych, gdy gleba jest pokryta śniegiem lub zamarznięta do głębokość 30cm. Ponadto na OSN nie można stosować nawożenia na glebach zamarzniętych powierzchniowo z wyjątkiem stosowania pierwszej wiosennej dawki nawozów azotowych na uprawach roślin ozimych. Trzeba też pamiętać, żeby nawozy naturalne aplikować w okresie chłodnym, bezwietrznym i wilgotnym, ponieważ wtedy jest najmniejsza emisja amoniakuoraz, żenawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu na pole.

Pamiętaj! Wszyscy prowadzący działalność rolniczą na OSN zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych, a w szczególności związanych z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana dawka pod daną uprawę). 

Więcej informacji w zakładce Ekologia i środowisko

Małgorzata Wróblewska

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie