Szkolenia były realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRROW (PROW 2007-2013) w zakresie działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, wdrażanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jako Lider konsorcjum realizującego projekt w składzie z Polskim Towarzystwem Biomasy POLBIOM w Warszawie i 12 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w całej Polsce.

Projekt realizowany był w IV etapach. Łącznie przeprowadzono 12 szkoleń dwudniowych, podczas których przeszkolono 480 osób.

W pierwszym dniu szkolenia odbywały się wykłady w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rodzajami energii odnawialnej (biomasa, biogaz, biopaliwa, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz energetyka wodna i wiatrowa), perspektywami rozwoju sektora do 2020 roku, innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, możliwościami uzyskania dofinansowania oraz z ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi korzyściami rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej.

Drugi dzień szkolenia to wyjazd studyjny do wybranych punktów OZE w tym: instalacji do produkcji biopaliw w PODR w Szepietowie, małej elektrowni wodnej nad zalewem w Ciechanowcu oraz do firmy Biomaz w Czyżewie  produkującej pelet  ze słomy i traw niskiej jakości paszowej (turzyc).

Szkolenia "Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie", organizowane były nieodpłatnie dla rolników lub domowników ubezpieczonych w KRUS z terenu całego kraju. Uczestnikom szkolenia zapewniono dowóz, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie. Wszyscy otrzymali oznakowane logotypami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Gabriela Włostowska

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie