Specjalny obszar ochrony siedlisk (tzw. Dyrektywa Siedliskowa), oraz obszar specjalny ochrony ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) znajduje się w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego na terenie trzech gmin – Kleszczele, Boćki, Orla i zajmuje 524 ha.

Obszar specjalny na terenie gminy Kleszczele to tereny bagienne i podmokłe przyległe do rzeki Nurzec. Wieloletnie zaniedbania melioracyjne (niedrożność rowów), oraz działanie dużej populacji bobrów powodowały postępującą rewitalizację obszaru specjalnego.

Wiosenne roztopy i opady w porze wiosennej tworzą rozległe rozlewiska a wysoki poziom wód w okresie wegetacyjnym uniemożliwia często korzystanie rolnikom z użytków zielonych.

Obszar specjalny ochrony siedlisk i ptaków to obszar Natura 2000, który na terenie gminy Kleszczele stanowią:

- lasy głównie olsy i lasy mieszane około 5 %,

- użytki zielone wykorzystywane rolniczo około 80%,

- użytki zielone zaniedbane nieużytkowane rolniczo porośnięte pokrzywą i zakrzaczone około 15%,

- ponadto 60% obszaru zajmują torfowiska z miejscami różnej wielkości wydm i wzniesień grądowych. Miejsca podmokłe zalegają turzowiska i trzcinowiska.

Wartości przyrodnicze specjalnego obszaru to przede wszystkim:

- rozległe wielko - przestrzenne użytki zielone,

- zbiorowiska wyniesień wśród gruntów hydrogenicznych,

- siedliska mineralne - murawy piaskowe, wrzosowiska oraz murawy bliźniacze.

Stwierdzono występowanie 16 gatunków ptaków chronionych w tym rycyk, kulik wielki oraz orlik krzykliwy. Trzy gatunki z nich (orlik krzykliwy, cietrzew, i kulik wielki ) znajdują się na liście Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Obszar specjalny ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ochrony ptaków jest terenem przyciągającym turystów zainteresowanych przyrodą .

Około 80 % rolników których użytki zielone znajdują się na terenie obszaru Natura 2000 korzystają z programów środowiskowych i czynnie przyczyniają się do ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ptaków.

 

Jarosław Gerasimiuk PZDR Hajnówka

Literatura:

Broszura Dolina Górnego Nurca – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku .

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie