Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Cel prowadzenia rachunkowości FADN – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Cel prowadzenia rachunkowości FADN


Print Friendly, PDF & Email

Prowadzenie rachunkowości w systemie FADN jest obowiązkiem nałożonym na państwa członkowskie Unii Europejskiej. Podstawowym celem tej rachunkowości jest dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw w postaci sprawozdań mających określoną prawem UE strukturę. Uzyskane dane są wykorzystywane dla realizowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Pośrednim celem rachunkowości FADN jest przekazywanie danych do ośrodków decyzyjnych w naszym kraju, które wykorzystuje się m.in. do negocjacji programów wsparcia rolnictwa, do organizacji rolniczych i przedstawicieli rolników, środowiska naukowo – badawczego, doradców zajmujących się udzielaniem porad dla rolników oraz przede wszystkim samych rolników uczestniczących w systemie FADN.

Prowadzenie rachunkowości FADN ma szczególne znaczenie dla beneficjentów PROW 2014 – 2020 z działań takich jak: „ Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników” czy „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Rolnicy będący beneficjentami tych działań są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów przez 5 lat od daty przyznania pomocy. Prowadzona w ich gospodarstwach rachunkowość w systemie FADN jest spełnieniem tego wymogu, gdyż jest uznawana przez ARiMR jako równoważna z wyżej wymienioną ewidencją wymaganą w ramach PROW.

W województwie podlaskim w 2020 roku rachunkowość FADN była prowadzona w 1005 gospodarstwach. Najbardziej liczne w tej grupie były gospodarstwa utrzymujące krowy mleczne – 587, zwierzęta trawożerne – 149, z produkcję mieszaną (roślinno-zwierzęca) – 121 i prowadzące uprawy polowe – 116 oraz pozostałe – 32. W grupie gospodarstw utrzymujących krowy mleczne najliczniej były reprezentowane gospodarstwa utrzymujące powyżej 20 szt. krów mlecznych. Zarówno typ rolniczy jak i wielkość ekonomiczna gospodarstw odpowiadała specyfice rolnictwa w naszym województwie. Ogólna ilość gospodarstw prowadzących rachunkowość FADN nie zmienia się. Zmianie ulega natomiast udział gospodarstw sklasyfikowanych w poszczególnych typach i ich wielkość ekonomiczna, co odpowiada utrzymującej się od lat tendencji zmierzającej do powiększania areału gruntów i dążeniu do intensyfikacji produkcji.

Tadeusz Kulik

Żródło:
*dane  – PODR w Szepietowie, dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
*publikacja – FADN i Polski FADN (Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych) – IERiGŻ – https://fadn.pl/wp-content/uploads/2017/11/FADN-i-Polski-FADN_2018.pdf