Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Budowa w sąsiedztwie terenów leśnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Budowa w sąsiedztwie terenów leśnych


Print Friendly, PDF & Email

Planując budowę różnego typu obiektów, inwestorzy spotykają się dość często z koniecznością zachowania wymaganych odległości od terenów leśnych. Zdarzają się jednak sytuacje, że inwestorzy spotykają się z odmową wydania pozwolenia na budowę, mimo że fizycznie na gruncie las nie występuje.

Kluczową kwestią określającą teren leśny, jest przeznaczenie gruntów w gminnej ewidencji gruntów. Jeśli w ewidencji gruntów dany teren sklasyfikowany jest jako „Ls”, to nawet jeśli na nim nie występują drzewa, należy zachować wymagane odległości przeciw pożarowe  od granicy konturu Ls określonego na mapie ewidencyjnej.

Przepisy obowiązujące w zakresie ustalania odległości budynku od lasu są dość zawiłe i aby je odpowiednio zinterpretować, musimy sięgnąć do różnych aktów prawnych. W § 271, ust. 8 i 8a, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, t. j.) można przeczytać, że najmniejsza odległość budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia wynosi od konturu leśnego usytuowanego na sąsiedniej działce 4 m, a na własnej działce nie określa się nawet jakichkolwiek odległości. Wpisano jednak warunek, że:

 „teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009)”.

W praktyce, zapis odwołujący się do planów zagospodarowania, których ważność wygasłą w 2001 roku, ogranicza niemal do zera możliwości zbliżenia budynku na odległość 4 m od lasu.

Po przełożeniu przepisów pożarowych na prosty język, należy zachować odległość najczęściej budowanych budynków murowanych – 12 m od granicy konturu Ls. Zmniejszenie tej odległości, jest możliwe po przejściu dodatkowych procedur administracyjnych. Jeśli na gruncie sklasyfikowanym jako „Ls”, nie istnieje fizycznie las, to można przeprowadzić procedurę odlesienia tego terenu. Informacji o sposobie odlesienia, można uzyskać w Wydziałach Geodezji Starostwa Powiatowego.

Gorzej, jeśli teren taki położony jest na działce sąsiedniej. W tym przypadku, sąsiad może nie być zainteresowany przeprowadzeniem takiego postępowania. Istnieje jednak inna droga zbliżenia budynku do takiego terenu. Na podstawie art. 9, ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, t. j.), można zwrócić się z prośbą do właściwego Ministra w sprawie wydania upoważnienia do udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-  budowlanych. Do wniosku, składanego za pośrednictwem Starosty, należy dołączyć m. in.

1) charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

2) opinię organu wnioskującego wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności wprowadzenia odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;

4) w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;

5) w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:

– ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pozwolenie na odstępstwo, udzielane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dlatego też we wniosku należy wykazać wyjątkowość naszego przypadku i sporządzić wyczerpujące uzasadnienie oraz dołączyć możliwie dużą ilość argumentów popierających nasz wniosek np. zgodę sąsiada, fotografie ternu budowy, mapy z naniesioną sytuacją na działce, z której będzie wynikać konieczność zbliżenia budynku do lasu.

Taka sama procedura obowiązuje, jeśli na terenie sąsiednim faktycznie występuje zadrzewienie leśne. Ekspertyza Rzeczoznawcy ds. przeciw pożarowych, wskaże sposoby zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego w stosunku do budynku i odwrotnie i jeśli wskazane rozwiązania Minister uzna za wystarczające, to może udzielić zgody na zbliżenie do lasu na odległość mniejszą niż wymagane 12 m. Należy pamiętać, że zgoda Ministra nie jest automatyczna, a szczegółowe uzasadnienie może ułatwić jej uzyskanie.

 Kazimierz  Szmurło