Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Bezpłatne wsparcie dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz wnioskodawców i beneficjentów pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Bezpłatne wsparcie dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz wnioskodawców i beneficjentów pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw


Print Friendly, PDF & Email

Rolnicy, którzy złożyli w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Od 9 czerwca 2014 roku w PODR w Szepietowie funkcjonuje Zespół Ekspertów, którego zadaniem jest udzielanie nieodpłatnej pomocy w zakresie:

 • Ułatwienie startu młodym rolnikom
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • Programy rolnośrodowiskowe
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
 • Grupy producentów rolnych
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie Zespołów obejmować będzie pomoc wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie:

 • prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,
 • prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,
 • wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,
 • przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,
 • przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,
 • spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego będzie ściśle współpracować z Oddziałem Regionalnym i Biurami Powiatowymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia doradczego można uzyskać w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

 

Zespół doradczy w zakresie doradztwa wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2007-2013

Sławomir Jabłoński

 

Zespół Doradczy, który udzielał będzie nieodpłatnego doradztwa w zakresie pomocy finansowej wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw oraz uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw z województwa podlaskiego:

Nazwisko i imię, kontakt

Zakres wsparcia

Pruszyńska Bożena przewodnicząca zespołu PODR w Szepietowie tel. 86 275 89 29

Maciąg Alina PODR w Szepietowie                      tel. 86 275 89 17

Gąsiorek Paweł PODR w Szepietowie                      tel. 86 275 89 24

 1. wprowadzanie zmian w planach dochodzenia do uznania grup producentów owoców i warzyw
 2. przygotowywanie programów operacyjnych uznanych organizacji producentów
 3. przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej
 4. prawidłowości dokumentowania realizacji inwestycji ujętych w planie dochodzenia do uznania
 5. przygotowywanie działań w odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie opiniowania planów dochodzenia do uznania, zatwierdzania programów operacyjnych lub postępowania o przyznanie pomocy finansowej, w tym przygotowywania odwołań
 6. przygotowywanie odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów
 7. sprawy dotyczące zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków

 Bożena Pruszyńska