Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wymagania higieniczno-sanitarne – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wymagania higieniczno-sanitarne


Print Friendly, PDF & Email

Dotychczas nie ukazały się dla kwaterodawców wiejskich konkretne przepisy sanitarne. W związku z tym stosuje się wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Nie są wymagane szczególne badania lekarskie dla osób jedynie wynajmujących pokoje dla gości. Natomiast żywienie gości w gospodarstwach agroturystycznych wg nowych przepisów uznawane jest za pewną formę żywienia zbiorowego i winno być prowadzone zgodnie ze znowelizowaną ustawą o warunkach zdrowotnych i żywienia z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 z późniejszymi zmianami). W świetle obowiązującego prawa pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi przedsiębiorca produkujący lub wprowadzający ją do obrotu (także realizator żywienia zbiorowego). On odpowiada również za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością zdrowotną żywności.

Obowiązujące obecnie polskie prawo w tym zakresie jest ściśle zharmonizowane z wymogami Unii Europejskiej.

Działania na rzecz Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
=
Zarządzanie Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności
=
Zintegrowany System Bezpieczeństwa Żywności
=
Realizacja zasad GHP/GMP + Wdrażanie systemu HACCP

Dobra praktyka higieniczna GHP – to spełnienie odpowiednich warunków i podjęcie właściwych działań na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, celem zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Obejmuje ona następujące obszary:
– lokalizację, otoczenie i infrastrukturę gospodarstwa
– właściwe zagospodarowanie kuchni, jadalni oraz ich wyposażenie
– procesy mycia i dezynfekcji
– usuwanie odpadów i ścieków
– zabezpieczenie przed szkodnikami
– odpowiedni poziom świadomości i higienę osób prowadzących gospodarstwo.

Dobra praktyka produkcyjna GMP – to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności zgodnie z przeznaczeniem i całkowicie bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Obejmuje ona np. właściwy dobór surowców i ich przechowywanie, prowadzenie właściwej obróbki wstępnej, cieplnej, prawidłowe przechowywanie gotowych potraw i ich serwowanie.

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Zapobiega on wszelkim zagrożeniom żywności. Polega on na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu, jeśli zagrożenie nastąpi. Wymóg wdrażania i stosowania systemu HACCP obowiązuje od 1 maja 2004 r. Przy jego wdrażaniu można we własnym zakresie stosować opracowania zawarte w poradnikach GMP i GHP oraz elementy zasad systemu HACCP. Oznacza to, że zasady systemu HACCP w gospodarstwach agroturystycznych powinny stanowić uzupełnienie dobrej praktyki higienicznej.

Aby uniknąć przykrych zdarzeń w postaci zatruć pokarmowych należy między innymi:

 • chronić obiekty (kuchnia, spiżarnia) przed dostępem szkodników (owady, gryzonie);
 • przechowywać surowce, półfabrykaty, produkty gotowe w warunkach odpowiednich do rodzaju produktu. Nie przechowywać wyrobów gotowych razem z surowcami;
 • do produkcji posiłków używać tylko wody zdatnej do picia i potrzeb gospodarskich;
 • sprzęt kuchenny dokładnie myć, natomiast sztućce i naczynia po umyciu wyparzyć gorącą wodą o temp. min. 85°C;
 • przed przystąpieniem do przygotowywania posiłku zawsze umyć ręce mydłem, założyć czystą odzież ochronną i zabezpieczyć włosy;
 • używać jednorazowych ręczników do wycierania rąk i naczyń;
 • surowce “brudne” (warzywa, owoce, jaja, mięso) izolować od artykułów przeznaczonych do spożycia bez obróbki termicznej;
 • surowce “brudne” (owoce, warzywa, mięso surowe) przed spożyciem dokładnie umyć pod bieżącą wodą, natomiast jaja dodatkowo wyparzyć we wrzątku przez kilkanaście sekund;
 • nie zamrażać powtórnie rozmrożonej żywności;
 • nie dopuszczać do pracy osób z ostrymi nieżytami dróg oddechowych, ze skaleczeniami, zmianami ropnymi rąk, biegunką, wymiotami, bólami brzucha;
 • poddawać się niezbędnym badaniom lekarskim wymaganym ze względów sanitarno-epidemiologicznych.

Wynajmujący pokoje i prowadzący usługi żywieniowe powinni posiadać aktualne książeczki zdrowia. Osoby prowadzące usługi żywieniowe w gospodarstwach agroturystycznych powinny pobierać próbki żywnościowe i właściwie je przechowywać, ponieważ w przypadku zatrucia można stwierdzić jego źródło. Próbki pokarmowe w ilości 50 g produktów należy pobierać czystymi, wyparzonymi sztućcami do wyparzonych naczyń szklanych ze szczelnymi, metalowymi nakrętkami natychmiast po sporządzeniu potrawy. Każde naczynie powinno być opatrzone etykietą z datą, godziną pobrania próbki, rodzajem potrawy oraz imieniem i nazwiskiem osoby, która pobrała próbkę. Należy ją przechowywać przez 48 godzin w temperaturze 0 do +4°C. Szczegółowe przepisy w tej kwestii określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2004 r., nr 84, poz.795).

To tylko niektóre wymagane działania w tym zakresie. Nie sposób dokładnie omówić wszystkich zaleceń.