Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

VAT w agroturystyce – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

VAT w agroturystyce


Print Friendly, PDF & Email

Wysokość podatku zależy od uzyskanych wpływów. Działalność agroturystyczna jeśli jest prowadzona na niewielką skalę, może zostać z VAT zwolniona.

Rolnicy, którzy prowadzą działalność agroturystyczną oraz inne osoby, które udostępniają pokoje turystom są podatnikami VAT, z tytułu świadczonych usług.

Definicję podatnika dla potrzeb podatku VAT, w tym również prowadzącego działalność agroturystyczną, określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Wynajem przez rolników pokoi, połączony z wydawaniem posiłków domowych oraz świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów jest sklasyfikowany wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w dziale usługi hoteli i restauracji – symbol PKWiU 55. Usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7%:

  • usługi hoteli (PKWiU 55.1)
  • usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich.

Jeżeli działalność będzie prowadzona na niewielką skalę, może zostać z VAT zwolniona. Jednak nie ma tu znaczenia liczba wynajmowanych pokoi i liczba przyjmowanych gości, ale wysokość uzyskanych w ciągu roku wpływów ze sprzedaży towarów oraz usług. Ze względu na obowiązujący kurs euro w 2007 r. granica nieopodatkowanego przychodu wynosi 39700 zł i dopiero przekroczenie tej kwoty przychodu spowoduje, że z dniem przekroczenia rolnik zostanie VAT-owcem.

Podatnik, który rozpocznie wykonywanie usług agroturystycznych w ciągu roku podatkowego, także jest zwolniony od podatku VAT z mocy prawa, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty 10000 euro.

Osoba, która korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT nie może wystawiać faktur VAT, tylko zwykłe rachunki. Kopie rachunków powinna przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli zazwyczaj 6 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Osoba powinna pamiętać także o prowadzeniu dziennej ewidencji uzyskanych przychodów, w której podaje się przynajmniej: datę uzyskania przychodu, kwotę uzyskanego przychodu, kwotę przychodu narastająco. W przypadku stwierdzenia, że ewidencja sprzedaży nie jest prowadzona lub prowadzona jest w sposób nierzetelny – organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek w wysokości 22%.

Anna Czarkowska