Wysokość podatku zależy od uzyskanych wpływów. Działalność agroturystyczna jeśli jest prowadzona na niewielką skalę, może zostać z VAT zwolniona.

Rolnicy, którzy prowadzą działalność agroturystyczną oraz inne osoby, które udostępniają pokoje turystom są podatnikami VAT, z tytułu świadczonych usług.

Definicję podatnika dla potrzeb podatku VAT, w tym również prowadzącego działalność agroturystyczną, określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Wynajem przez rolników pokoi, połączony z wydawaniem posiłków domowych oraz świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów jest sklasyfikowany wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w dziale usługi hoteli i restauracji – symbol PKWiU 55. Usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7%:

  • usługi hoteli (PKWiU 55.1)
  • usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich.

Jeżeli działalność będzie prowadzona na niewielką skalę, może zostać z VAT zwolniona. Jednak nie ma tu znaczenia liczba wynajmowanych pokoi i liczba przyjmowanych gości, ale wysokość uzyskanych w ciągu roku wpływów ze sprzedaży towarów oraz usług. Ze względu na obowiązujący kurs euro w 2007 r. granica nieopodatkowanego przychodu wynosi 39700 zł i dopiero przekroczenie tej kwoty przychodu spowoduje, że z dniem przekroczenia rolnik zostanie VAT-owcem.

Podatnik, który rozpocznie wykonywanie usług agroturystycznych w ciągu roku podatkowego, także jest zwolniony od podatku VAT z mocy prawa, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty 10000 euro.

Osoba, która korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT nie może wystawiać faktur VAT, tylko zwykłe rachunki. Kopie rachunków powinna przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli zazwyczaj 6 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Osoba powinna pamiętać także o prowadzeniu dziennej ewidencji uzyskanych przychodów, w której podaje się przynajmniej: datę uzyskania przychodu, kwotę uzyskanego przychodu, kwotę przychodu narastająco. W przypadku stwierdzenia, że ewidencja sprzedaży nie jest prowadzona lub prowadzona jest w sposób nierzetelny - organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek w wysokości 22%.

Anna Czarkowska

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie