Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat suwalski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat suwalski


Print Friendly, PDF & Email

1suwalNa terenie powiatu suwalskiego znajduje się znaczna część Wigierskiego Parku Narodowego. Według fizyczno-geograficznego podziału kraju, park znajduje się w mezoregionie Pojezierza Wschodniosuwalskiego (gm. Suwałki) i mezoregionie Równiny Augustowskiej z głównym i największym obiektem hydrograficznym – jeziorem Wigry o powierzchni 2186,7 ha z wyspami. Obok dużych jezior, osobliwością parku są niewielkie dystroficzne jeziorka śródlądowe zwane – “sucharkam”. Ponadto, oprócz bogactwa zespołów leśnych, na terenie parku występuje ponad 50 zespołów nieleśnych, z których na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska torfowiskowe. Flora parku zawiera ok. 800 gatunków roślin naczyniowych, w tym 42 gatunki podlegające ochronie prawnej, ponad 200 gatunków mchów wątrobowców oraz 300 gatunków porostów. Fauna parku reprezentowana jest przez szereg gatunków zwierząt lądowych charakterystycznych dla strefy klimatu umiarkowanego, z których najbardziej charakterystycznym jest bóbr. Z ptaków – na uwagę zasługują gatunki drapieżne (m.in. orzeł bielik, orzeł krzykliwy). W wodach parku występuje 20 gatunków ryb (np. sieja, stynka, pstrąg strumieniowy).

Najcenniejsze obiekty przyrodnicze parku chronione są w rezerwatach ścisłych. Są to rezerwaty: Wiatrołuża, Królówek, Maniówka, Kamionka, Wędołek, Stary Folwark, Jezioro Długie, Jezioro Suchar Duży, Jezioro Białe, Jezioro Bagno. Główną rzeką na terenie parku jest Czarna Hańcza, która przed ujściem do Jeziora Wigry ma charakter typowy dla rzek górskich. Wypływając z Wigier staje się natomiast rzeką nizinną o wolnym, meandrującym nurcie.
W celu ochrony szczególnych walorów krajobrazowych został utworzony Suwalski Park Krajobrazowy. Zajmuje on powierzchnię 6284 ha. Obszar parku obejmuje 4 jednostki krajobrazowe: falistą wysoczyznę morenową, równinę zastoiskową, pagórkowate pojezierze gliniaste i pagórkowate pojezierze piaszczyste. Teren ten pokryty jest niewielkimi kompleksami leśnymi, murawami kserotermicznymi i lakami, gruntami rolnymi i jeziorami (Hańcza – najgłębsze jezioro w kraju – 108,5 m; Szurpiły z grodziskiem Jaćwingów, Jaczno – najbardziej urozmaicone krajobrazowo) należącymi do systemów wodnych rzek: Czarnej Hańczy i Szeszupy. Osobliwością przyrodniczą jest wiszące torfowisko, znajdujące się nad Jeziorem Jaczno w pobliżu wsi Smolniki.

W powiecie suwalskim, oprócz wcześniej wymienionych rezerwatów WPN, znajdują się cztery rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 324,98 ha:

 • dwa rezerwaty przyrody nieożywionej o powierzchni 16,86 ha
  • Głazowisko Łopuchowskie – rezerwat geologiczno-geomorficzny, obejmujący fragmenty dwóch wałów czołowo-morenowych w miejscowości Łopuchowo gm. Jeleniewo o pow. 15,88 ha;
  • Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą – rezerwat geologiczny obejmujący obszar morenowy z dużym nagromadzeniem głazów polodowcowych w m. Wróbel gm. Jeleniewo o pow. 0,98 ha
 • dwa rezerwaty krajobrazowe o powierzchni 308,12 ha
  • Cmentarzysko Jaćwingów – rezerwat archeologiczny obejmujący ochroną fragment lasu z cmentarzyskiem z II-V w. n.e. w m. Szwajcaria gm. Suwałki o pow. 4,12 ha
  • Jezioro Hańcza – rezerwat wodno-krajobrazowy obejmujący ochroną najgłębsze jezioro Polski o pow. 304 ha.

Niektóre pomniki przyrody:

 • Głazy narzutowe w miejscowościach: Smolenka, Pawłówka, Aleksandrówka;
 • Lipa drobnolistna i grab pospolity w Dowspudzie;
 • Modrzew europejski w Nadleśnictwie Suwałki;
 • Jesion wyniosły w Jacznie.

Zabytki:

 • Zespół Poklasztorny Zakonu Kamedułów w Wigrach,
 • Cerkiew Prawosławna w Wodziłkach,
 • Muzeum Ziemi Suwalskiej w Suwałkach,
 • Kościół Parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego – (zabytek kl. 0) w Jeleniewie,
 • mosty w Stańczykach – 40 m wysokości,
 • zespół popałacowy gen. L. M. Paca w Dowspudzie.

Warto zobaczyć

 • 7 punktów widokowych na jeziora polodowcowe w Suwalskim Parku Krajobrazowym,
 • Galeria w Przełomce prowadzona przez Halinę i Macieja Mackiewiczów,
 • Siedlisko Regionalne “Ojcowizna” prowadzone przez Krystynę Łukaszewicz.

Ważniejsze imprezy organizowane na terenie Suwalszczyzny:

 • “Kaziuk Suwalski” (marzec);
 • Jarmark Folklorystyczny w Suwałkach (lipiec);
 • Festiwal Kultury Celtyckiej w Dowspu-dzie (sierpień);
 • Suwalskie Lato Muzyczne (lipiec, sierpień);
 • Festyn Archeologiczny w Szwajcarii k/Suwałk (czerwiec);
 • Międzynarodowy Festiwal Święto-jański w Szypliszkach (czerwiec).

Informacja turystyczna:

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 82 lok. 7, skr. poczt. 76,
tel./fax (87) 566 58 72, 566 54 94;
e-mail: sirt@suwalki-turystyka.info.pl

www.sirt.suwalki.com.pl
www.agroturystyka.pl-lt.org
www.suwalki-turystyka.info.pl
www.suwalki-bicycle.info.pl
www.basniowasuwalszczyzna.pl

Centum Promocji Suwalszczyzny – Wojciech Pliszka, ul. Utrata 2/90, 16-400 Suwałki,
tel./fax (87) 56 511 22, 566 58 20.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Suwałkach,
ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki,
tel./fax (87) 563 01 58.

“Wigry” Przedsiębiorstwo Turystyczne sp. z o. o., ul. Kościuszki 84,
16-400 Suwałki,
tel. (87) 566 32 89

POWIAT SUWAŁKI
Gmina Bakałarzewo
Alicja Jankowska–Bełbot
ul. Jeziorna 18,
16-423 Bakałarzewo
Marianna i Ryszard Kozicz
ul. Filipowska 10,
16-423 Bakałarzewo
tel. (87) 569 34 71
Józef Zaborowski
Kotowina 6,
16-423 Bakałarzewo
tel. (87) 569 31 37,
Gmina Filipów
Bogusława Frukacz
Rospuda 10, 16-424 Filipów
tel. (87) 569 60 73,
tel. kom. 0504 528 362
www.rospuda.com.pl
Iwona Żukowska
Supienie 19, 16-424 Filipów
tel. (87) 569 66 43
Gmina Jeleniewo
Joanna Wnukowska
Bachanowo 15, 16-404 Jeleniewo
tel. (87) 568 35 42,
tel. kom. 0501 385 283
Karol Borowski
Błaskowizna 7, 16-404 Jeleniewo
tel. (87) 568 35 72
Agnieszka Dembowska
Błaskowizna 11,
16-404 Jeleniewo
tel. kom. 0502 916 273
Krystyna Łuba
Błaskowizna 15,
16-404 Jeleniewo
tel. (87) 568 34 53
Irena Sienkiewicz
Błaskowizna 9,
16-404 Jeleniewo
tel. (87) 569 17 96,
tel. kom. 0504 253 905
Tadeusz Słowikowski
Błaskowizna 37,
16-404 Jeleniewo
tel. (87) 568 34 58,
tel. kom. 0501 627 911,
www.aqa.pl/hancza
Bogdan Glazer
Czajewszczyzna 8,
16-404 Jeleniewo
Piotr Kownacki
Krzemianka 13,
16-404 Jeleniewo
tel. (87) 568 31 79
“Głazowisko” Baza Nurkowa, Adam i Halina Kułakowscy
Rutka 2, 16-404 Jeleniewo
Grzegorz Bacewicz
Sidory 14, 16-404 Jeleniewo
Teresa i Józef Bagan
Sidory 16, 16-404 Jeleniewo
tel. (87) 568 33 37, www.sidory.pary.pl
Agnieszka Charłampowicz
Sidory 17, 16-404 Jeleniewo
Katarzyna i Janusz Sienkiewicz
Sidory 18, 16-404 Jeleniewo
tel. (87) 568 33 39,
www.sidory18.suwlaszczyzna.org
Gmina Przerośl
Zygmunt Sowul
Hańcza 12, 16-427 Przerośl
Walentyna i Konstanty Rakowscy
Krzywólka 29A,
16-427 Przerośl
tel. (87) 569 12 37
Franciszek Bagiński
ul. Wielka 20,
16-427 Przerośl
Marian Bielecki
ul. Rynek 1, 16-427 Przerośl
tel. kom. 0606 552 524
Teresa Sienkiewicz
ul. Zusenkowska 4,
16-427 Przerośl
tel. (87) 569 10 68
Józef Walicki
Wersele 7, 16-427 Przerośl
tel. kom. 0605 789 101
Gmina Raczki
Dorota Drażba
Małe Raczki 7B,
16-420 Raczki,
tel. (87) 568 55 88,
tel. kom. 0605 348 809
Stanica wodna, Mirosław Olszewski
Szkocja 4, 16-420 Raczki
tel. (87) 568 57 92,
tel. kom. 0697 976 097
Sebastian Płaszaj
Jaśki, 16-420 Raczki
tel. kom. 0508 461 574
Gmina Rutka Tartak
Hanna i Mirosław Kowalewscy
Krejwiany 14,
16-406 Rutka Tartak
tel. (87) 568 70 96,
www.suwalszczyzna.com.pl
Marek Stanisław Domżalski
Lizdejki 11,
16-406 Rutka Tartak
Barbara Tarnowska
Pobondzie 19,
16-406 Rutka Tartak
tel. (87) 567 77 89,
fax (87) 565 83 26,
tel. kom. 0602 858 758
Mirosław Jabłoński
Postawele 1,
16-406 Rutka Tartak
tel. (87) 568 85 05,
tel. kom. 0609 265 539
Maria Micielica
Potopy 3,
16-406 Rutka Tartak
tel. (87) 568 72 42
Wojciech Rytwiński
Rowele 6, 16-406 Rutka Tartak
tel. (87) 568 72 46
Gmina Suwałki
Maria Świacka
Burdyniszki 19,
16-412 Stary Folwark
tel. (87) 563 71 18
Renata i Kazimierz Kolenkiewicz
Gawrych Ruda 26,
16-402 Suwałki
tel. (87) 563 92 53
Jerzy Lewandowski
Gawrych Ruda 109,
16-402 Suwałki
tel. (87) 563 91 92,
Zdzisław Józef Suchocki
Gawrych Ruda 34A,
16-402 Suwałki
tel. (87) 563 90 84
Barbara i Bogdan Siemion
Krzywe 94, 16-402 Suwałki
Janusz Trocki
Leszczewek 26,
16-412 Stary Folwark
tel. (87) 563 70 84,
tel. kom. 0603 599 959,
www.campleszcz.suwalszczyzna.net
Zofia i Bolesław Tarasiewicz
Tartak 9, 16-400 Suwałki
tel. (87) 563 71 74
Jan Letkiewicz
Zielone Kamedulskie,
16-400 Suwałki
tel. (87) 563 19 91
Gmina Szypliszki
Bogdan Gibowicz
Becejły 41, 16-411 Szypliszki
tel. kom. 0600 153 682
Paweł Śliwiński
Grauże Nowe 34,
16-411 Szypliszki
tel. (87) 564 71 61
Joanna Szulc
Kaletnik 26,
16-411 Szypliszki
tel. (87) 564 70 52
“Zagroda z antonówką” Jolanta Olejniczak-Krzyżewska
Kaletnik 75A,
16-411 Szypliszki
tel. (87) 564 70 59
Grażyna i Leszek Kuczyńscy
Przejma Wielka 2,
16-411 Szypliszki
tel. (87) 568 14 19
Marianna i Jan Tomaszewscy
Przejma Wielka 12,
16-411 Szypliszki
tel. (87) 568 14 13
Gmina Wiżajny
Bożena Małysko– -Skibowska
Burniszki 14, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 82 11
Fabian Stasiński
Burniszki 1, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 81 38
Elżbieta Zajączkowska–Sinn
Grzybina 10, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 82 30
“Szaraczek” Janina Szeraszewicz
Ługiele 17, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 82 69, 568 33 47,
tel. kom. 0605 761 882
Henryka Rawinis
Mauda 6, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 80 36
Jolanta Grygo
Okliny 14, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 84 40
Stanisław Sawicki
Okliny 17, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 84 48,
tel. kom. 0693 356 182,
www.okliny.info
Zefiryna Buczyńska
Stankuny 8, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 80 40
Teresa Derecz
Stankuny 3, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 81 52
Wiesław Barwicki
Sudawskie 15,
16-407 Wiżajny
tel. (87) 566 72 18,
www.suwalszczyzna.com.pl
Tadeusz Pruszyński
Użmauda 5, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 81 86
Jolanta Falecka
ul. Wierzbołowska 48,
16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 80 77
Małgorzata Falecka
ul. Wierzbołowska 35,
16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 80 54
Maria i Stanisław Firszt
ul. Wierzbołowska 22,
16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 80 72
Janina Kalinowska
Półwysep 1, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 80 73
Katarzyna Matusiewicz
Wiżajny 27, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 84 06
Alicja i Marek Zajączkowscy
ul. Sejneńska 26,
16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 80 42
Andrzej Zamojski
ul. Sejneńska 31,
16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 80 85
Teresa Murawska
Wysokie 5, 16-407 Wiżajny
tel. (87) 568 73 96