Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych


Print Friendly, PDF & Email

 logo zagroda

Koncepcja funkcjonowania Sieci wprowadzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na przełomie 2010/2011 roku.
Projekt miał na celu opracowanie i upowszechnienie koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad uczestnictwa gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci.

Działanie to służy:
• podniesieniu prestiżu zawodu rolnika i upowszechnieniu wiedzy nt. pochodzenia żywności,
• różnicowaniu pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
• zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.

“Zagroda edukacyjna” jest przedsięwzięciem prowadzonym przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:
• edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
• edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
• edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
 
Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.
Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach rolnych przynoszą wymierne korzyści dla dwóch sektorów: rolnictwa i szkolnictwa.
Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia, programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe z różnych przedmiotów, alternatywne miejsca edukacji, poznanie wiejskiej kultury.
Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Jest to także odmiana i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi i nauczycielami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód.

Uczestnicy sieci otrzymują:
• możliwość promocji swoich zagród na portalu www.zagrodaedukacyjna.pl,
• wsparcie doradcze i szkoleniowe ze strony systemu doradztwa rolniczego,
• możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obiektami na szkoleniach stacjonarnych oraz w społecznościowej części portalu,
• prawo do identyfikowania obiektu logotypem zagrody edukacyjnej.
Obecnie w Polsce działa 190 zagród edukacyjnych, w naszym województwie jest 9 takich gospodarstw.

 

Więcej informacji:

Operator sieci:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków
tel. 12/ 424 05 23 (13)
e-mail: drow.krakow@cdr.gov.pl

Koordynator w województwie podlaskim: 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Joanna Czarkowska
tel. 86 275 89 38
e-mail: jczarkowska.podr@odr.net.pl

Joanna Czarkowska