Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2017 roku wyniesie 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Ustawowy termin uregulowania należnych składek  upływa z dniem 31 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej...

Rolnik posiadający ubezpieczenie w KRUS-ie może dorobić do 2000 zł. Reguluje to ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła już w życie.

Czytaj więcej...

Minister rolnictwa obniżył roczny wskaźnik powierzchni trwałych użytków zielonych w stosunku do całkowitej powierzchni użytków rolnych z 18,75% na 14,34%. Wskaźnik ten dotyczy obowiązku utrzymania trwałych użytków zielonych w odniesieniu do powierzchni gruntów rolnych w skali kraju.

Czytaj więcej...

W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach właściciele prywatnych posesji od 1 stycznia 2017 roku mogą wyciąć znajdujące się na własnej posesji drzewa lub krzewy bez konieczności uzyskania zezwolenia od wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.

Czytaj więcej...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zachęca rolników z województwa podlaskiego do składania wniosków o płatności bezpośrednie i płatności bezpośrednie razem z rolnośrodowiskowymi w 2017 roku przez INTERNET za pomocą Aplikacji e-Wniosek.

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania- Fundusz Biebrzański prowadzi nabór wniosków na udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel szczegółowy 2.2 Rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększenie liczby miejsc pracy, Przedsięwzięcie 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Okres pomiędzy świętami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem to czas, w którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia wsparcie na operację "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Czytaj więcej...

Wiedza na temat żywności wysokiej jakości wytwarzanej tradycyjnymi sposobami, metod jej rejestracji, ochrony i promocji wciąż jest niewystarczająca – zarówno wśród pośredników sprzedaży, konsumentów, jak i niejednokrotnie samych producentów.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 23.05.2017 godz.