Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina, że najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku należy przeprowadzić spis zwierząt gospodarskich: bydła, kóz, owiec i świń. Obowiązek ten w ramach systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) dotyczy wszystkich rolników utrzymujących w swoich siedzibach stad zwierzęta gospodarskie.

Czytaj więcej...

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina o obowiązku dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy ramach Działania 3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

„Wiadomości Rolnicze” wydawane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, zajęły pierwsze miejsce w konkursie „AgroKlasa ODR 2017” prowadzonym przez cały rok na łamach miesięcznika AGRO. W dwóch poprzednich latach także byliśmy pierwsi.

Czytaj więcej...

„Wiadomości Rolnicze” – miesięcznik wydawany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zdobył wyróżnienie w konkursie na „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” za 2016 r. Nagrodę także zdobyła publikacja tematyczna wydana przez nasz Ośrodek pt.: „Nasadzenia ozdobne w wiejskich ogrodach przydomowych”.

Czytaj więcej...

Wysokości podatków lokalnych ustalają rady gmin/miast na podstawie komunikatów GUS.

Prezes GUS na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892) ogłasza średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł za 1 dt. Zatem podatek rolny na rok podatkowy 2018 wynosił będzie równowartość 2,5 dt. żyta czyli 131,23 zł za hektar przeliczeniowy dla gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha UR. Natomiast dla gospodarstw o powierzchni do 1 ha UR wysokość stawki jest podwójna czyli wynosi 262,45 zł.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy, w tym wielu rolników mają obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczanie z Urzędem Skarbowym odbywało się do tej pory metodą kwartalną, także należy przesłać plik JPK_VAT co miesiąc tj. do 25 lutego informację za styczeń, do 25 marca informacja za luty itd.

Czytaj więcej...

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa jest finansowane przez KRUS.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie