Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy ramach Działania 3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości - PROW 2014-2020.

Od 28 listopada do 29 grudnia 2017r w Oddziałach Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta można ubiegać się o pomoc przyznawaną wnioskodawcom, którzy wytwarzają produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemów jakości i są rolnikami aktywnymi zawodowo. Celem realizacji działania jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie- w szczególności poprawa konkurencyjności producentów rolnych. To już po raz trzeci w okresie obecnej projekcji finansowej uruchomiono możliwość uzyskiwania zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (forma refundacji) w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości.

Zakresem pomocy objęte są:

- koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu,

- składki na rzecz grupy producentów,

- koszty zakupu specjalistycznych publikacji

- koszty zakupu pułapek feromonowych, lepowych.

Łączna wysokość pomocynie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie. Poziom pomocy jest zróżnicowany w zależności od prowadzonego systemu jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

•3 200 zł - w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

•3 000 zł - w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem rolnictwa ekologicznego;

•2 750 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są w ramach integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

•1 470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja";

• 2 386 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program";

•1 700 zł - w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Pork Quality System";

•2 000 zł - w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty wytwarzane są:

- Zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej";

- Zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Kulinarne mięso wieprzowe";

- Zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Assurance for Food Products" - "Wędliny". Istotnym warunkiem kwalifikowalności jest fakt, by wnioskodawca nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego PROW 2007-2013. Jak również w celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie korzysta ze wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania "Rolnictwo ekologiczne".

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który prowadzi produkcję roślinną, na powierzchni:

- do 5 ha użytków rolnych - przyznaje się 3 punkty,

- powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 4 punkty,

- powyżej 10 ha użytków rolnych - przyznaje się 2 punkty.

2. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:

- jednego gatunku - przyznaje się 2 punkty,

- dwóch gatunków - przyznaje się 3 punkty,

- minimum trzech gatunków - przyznaje się 4 punkty.

3. Jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, ważne przez okres min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt. 2 - przyznaje się 3 punkty.

4. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia - przyznaje się 3 punkty.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej oraz w siedzibach oddziałów terenowych KOWR.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków, wypełniania dokumentacji aplikacyjnej zaprezentowane zostaną na szkoleniu w dniu 15 grudnia 2017r w Białymstoku, ul. Włókiennicza 5, Villa Tradycja, godz. 9.30. Zgłoszenie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji udzielają także doradcy rolniczy w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego na terenie woj. podlaskiego, dostępne są także na www.kowr.gov.pl i www. arimr.gov.pl.

Zaproszenie

Anna Szeryńska

PZDR w Siemiatyczach

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie