Ministerstwo Rolnictwa opracowało harmonogram wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W bieżącej perspektywie finansowej jest do rozdysponowania 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.

Planowane terminy naborów wniosków mogą nieznacznie ulec zmianie w wyniku procedowania zmian PROW 2014-2020 w KE oraz przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

ROZWÓJ GOSPODARSTW

- „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników") – od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

- „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych") – 31 marzec - 25 kwiecień 2016 r. w następujących obszarach:

  • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
  • produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)

- „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” –  czerwiec 2016 r.

- „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego wwyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) – sierpień 2016 r. - termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

- „Wsparcie inwestycji wgospodarstwach rolnych” ( typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) – marzec 2017 r.

- „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

- „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa")–I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 r.

- „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”) – październik 2016 r.

- „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) - po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE – listopad 2016 r.

- „Pomoc narozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej naobszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) –   I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

ROZWÓJ TERYTORIALNY

Wsparcie inwestycji związanych ztworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, wtym inwestycji wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii” ( typ operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych") –terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru (nabory ogłoszone przez częśd SW)

- „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” ) – 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

- „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćczerwiec 2016 r.-terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru

- „Wsparcie inwestycji wtworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, ipowiązanej infrastruktury” ( typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów") – lipiec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

- Wsparcie inwestycji związanych ztworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, wtym inwestycji wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa") – sierpień 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

- „Wsparcie badao iinwestycji związanych zutrzymaniem, odbudową ipoprawą stanu dziedzictwa kulturowego iprzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego imiejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego") oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji wtworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dlaludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej") – kwiecień 2017 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

 

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

- „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”– listopad 2016 r.

-„Wsparcie korzystania z usług doradczych” (typy operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”) – listopad 2016r.

- Wsparcie dla szkolenia doradców”listopad 2016r.

- „Współpraca”listopad 2016r. − termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

 

WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI

- „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 r.

- „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 r.

Źródło: https://www.minrol.gov.pl

 

MZ

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie