Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF) ze zwierząt dzikich na zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia i pomiędzy stadami obowiązuje od 29 kwietnia. Realizacja działań opisanych w programie pozwoli na doprowadzenie do stanu, w którym na obszarze objętym programem świnie utrzymywane będą wyłącznie w gospodarstwach o najwyższym poziomie bioasekuracji.

Program obowiązuje w gospodarstwach utrzymujących świnie położonych na obszarze gminy Giby i Sejny w powiecie sejneńskim, Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim, Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim oraz Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim.

Posiadacze świń na wymienionych obszarach zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do wymagań bioasekuracji do dnia 29 maja 2015 roku (Dz.U z 2015 roku poz. 517).

Wymagania dotyczące bioasekuracji

Świnie muszą być utrzymywane w zamkniętych pomieszczeniach, jednak dopuszczalny jest także chów w systemie otwartym. W przypadku utrzymania świń w systemie otwartym (wybiegi) należy ogrodzić gospodarstwo podwójnym płotem o wysokości co najmniej 1,5 m, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem. Gospodarstwo takie musi także wprowadzić program monitorowania i zwalczania gryzoni oraz przeprowadzać okresowo zabieg dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku). W każdym gospodarstwie należy prowadzić rejestr środków transportu, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz wejść osób do pomieszczeń gdzie utrzymywane są świnie. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu chlewni przed dostępem zwierząt domowych. Ponadto należy zapewnić osobom obsługującym świnie odzież i obuwie ochronne. Osoby obsługujące świnie powinny pracować na jednej fermie i nie mogą posiadać własnych świń. Do chlewni zabrania się wchodzić osobom postronnym.

Gospodarstwa, które spełnią opisane wymogi będą mogły utrzymywać świnie.

Rezygnacja z hodowli świń

Posiadacze utrzymujący świnie na ww. obszarach, którzy nie będą w stanie dostosować gospodarstw do wymogów mogą złożyć do 29 maja 2015 roku oświadczenie do powiatowego lekarza weterynarii, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. Takiemu posiadaczowi będzie przysługiwać odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta oraz rekompensata wypłacana corocznie do 31 grudnia 2018 roku. Do tego też okresu rolnik nie będzie mógł utrzymywać świń w gospodarstwie. Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w drodze rozporządzenia (wstępnie przewidziano rekompensatę na poziomie 100 zł za sztukę średnioroczną). Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR wraz z kopią decyzji powiatowego lekarza w terminie do dnia 29 lipca 2015 roku.

Urzędowy zakaz utrzymywania świń

Posiadacze zwierząt, którzy w terminie do dnia 29 maja 2015 roku nie złożą oświadczenia o nie spełnieniu wymagań określonych w programie, a podczas kontroli inspekcji weterynaryjnej okaże się, że gospodarstwo nie jest dostosowane do wymogów, nastąpi wydanie decyzji nakazującej zabicie świń oraz zakaz utrzymywania ich w terminie do 31 grudnia 2018 r. Gospodarstwom takim przysługiwać będą odszkodowania za ubite zwierzęta, ale nie otrzymają dopłaty z tytułu rekompensat.

Tadeusz Kruszewski

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie